29. Control of compass corrections. Control of sun corrections.

Control of compass corrections. Control of sun corrections.
Controlul corecțiilor compaselor. Controlul corecțiilor cu soarele.
Контрол на корекциите на компаса. Контрол на слънчевите корекции.