124. Documents used in astronomical navigation I

Documents used in astronomical navigation I
Documente folosite in navigația astronomică I
Документи използвани в астрономическата навигация I