117. The relationship between the hourly angle of the star and time

The relationship between the hourly angle of the star and time
Relația dintre unghiul orar al astrului și timp
Връзката между часовия ъгъл на звездата и времето