30. The sun. Representations of the cult of the sun in Romans.

The sun. Representations of the cult of the sun in Romans.
Soarele. Reprezentări ale cultului soarelui la romani.
Слънцето. Представления за култа към слънцето при римляни.