44. The time of amphibians, the time of protodinosaurs, and dinosaurs. The origin of man.

The time of amphibians, the time of protodinosaurs, and dinosaurs. The origin of man.
Vremea amfibienilor, vremea protodinozaurilor, și a dinozaurilor. Originea omului.
Времето на земноводните, времето на протодинозите и динозаврите. Произходът на човека.