116. Time. General notions

Time. General notions
Timpul. Noțiuni generale
Време. Общи понятия