144. Instruments for practical astronomical observations I

Instruments for practical astronomical observations I
Instrumente pentru observații astronomice practice I
Инструменти за практически астрономически наблюдения I