145. Instruments for practical astronomical observations II

Instruments for practical astronomical observations II
Instrumente pentru observații astronomice practice II
Инструменти за практически астрономически наблюдения II