167. Software for astronomical observations. The Stellarium program

Software for astronomical observations. The Stellarium program
Programe soft pentru observații astronomice. Programul Stellarium
Софтуер за астрономически наблюдения. Програмата Stellarium