179. Astronomical observations of comets, meteors, moon, planets and meteorites

Astronomical observations of comets, meteors, moon, planets and meteorites
Observatii astronomice la comete, meteoriți, lună, planete și meteoriți
Астрономически наблюдения на комети, метеори, луна, планети и метеорити