120. Using the average time I

Using the average time I
Folosirea timpului mediu I
Използвайки средното време I